Sąd Najwyższy 

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 WARSZAWA

Gdynia, 25 marca 2020

SKARGA

Na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-6020-41/20 z dn. 23 marca 2020 w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maxa Kolonko

Niniejszym zaskarżam decyzję Państwowej Komisji Wyborczej  ZPOW-6020-41/20 z dn. 23. marca 2020 (w załączniku 1) w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Maxa Kolonko. 

Wysoki Sądzie, 

Max Kolonko jest liderem patriotycznego ruchu narodowego #R Revolution łączącego polskich obywateli – rozsianych po całym świecie polskich patriotów, emigrantów, ludzi wygnanych z kraju przez komunistów PRL, ludzi odepchniętych i zapomnianych  przez establishment polityczny III RP. Ludzi młodych i starszych, rodziców i dzieci pielęgnujących tradycje polskości gdziekolwiek są, noszących dumnie w sercach polska flagę i polskiego orła – symbolu naszej wspaniałej Ojczyzny. 

Max Kolonko od 30 lat mieszka w Ameryce, Niektórzy członkowie naszego komitetu wyborczego – w Wielkiej Brytanii, w Austrii. Nie jesteśmy partią polityczną – jesteśmy narodowym ruchem obywatelskim. Nie mamy partyjnych struktur, ani partyjnego budżetu czy jakichkolwiek subwencji. Nie jesteśmy politykami. Co więcej – mamy polityków dość. Jesteśmy zwykłymi ludźmi pragnącymi w nadchodzących wyborach prezydenckich przedstawić naszego kandydata. Jednego z Nas. 

Z naszymi Braćmi i Siostrami ruchu #R Revolution, Polonią rozrzuconą po różnych zakątkach świata komunikujemy się przez internet, stąd # w naszej nazwie. 

W dn. 11. marca b.r. World Health Organization ogłosiła atak wirusa koronowatego COVID 19 – pandemią, międzynarodowym kryzysem zdrowia publicznego zbierającego śmiertelne żniwo na całym świecie w tempie ok 200 istnień ludzkich dziennie powodując dotąd śmierć niemal 22 tysięcy ludzi i ok. pół miliona zarażeń.

Badania wirusa COVID 19 stwierdzają, że śmiertelny wirus może roznosić się w powietrzu i utrzymywać aktywność przez 3 godziny. Na powierzchniach typu plastik, jak długopisy, którymi przechodnie podpisują się na listach poparcia – 72 godziny. Na powierzchniach typu papier – jak karty poparcia wręczane przechodniom do podpisu – 24 godziny. 

Oznacza to ze w warunkach panującej pandemii kontynuowanie zbiórek podpisów na kandydata w wyborach prezydenckich w Polsce stanowi zagrożenie nie tylko dla zbierających podpisy, ale także dla tych którzy te podpisy poparcia składają. 

Z tego powodu dzień po anonsie WHO w dn. 12. marca nasz lider, Max Kolonko, postem na Twitterze, w trosce o zdrowie i życie obywateli zawiesił zbiorki podpisów na swoją kandydaturę. ( Zał. 5)

Z powyższych powodów PKW nie otrzymała 1000 podpisów ani 100 000 podpisów na kandydata na Prezydenta wymaganych w zapisie konstytucji z 97 roku. Wyjaśnienie tej kwestii zostało dołączone  do wniosku o utworzenie Komitetu skierowanego do PKW w dn. 16 marca br. (załącznik 4) 

W tym samym liście uzupełniającym wniosek do PKW o utworzeniu Komitetu, nasz lider, Max Kolonko wyraził zdumienie faktem nie wydania przez obecnego Prezydenta, żadnej decyzji technicznej w kwestii nadchodzących wyborów prezydenckich, wychodzącej naprzeciw pogłębiającemu się kryzysowi zdrowia publicznego. 

Taką decyzją techniczną, jak wskazywał Max Kolonko w liście do PKW, mogłoby być – 

  • przesunięcie terminu wyborów do czasu opanowania kryzysu związanego z wybuchem pandemii COVID 19.
  • zawieszenie zbiórek podpisów na kandydatów które w warunkach zagrożenia zdrowia i życia obywateli może skutkować potęgowaniem się liczby zarażonych w ciągu geometrycznym.
  • przesyłanie wniosków i dokumentacji do utworzenia Komitetów Wyborczych kandydatów bezpieczną i pewną drogą elektroniczną – email. 

Dokładnie w ten sposób, drogą elektroniczną, bezpieczną także dla zdrowia członków PKW – przekazaliśmy w dn. 16 marca br. nasz wniosek o utworzenie Komitetu Kandydata na Prezydenta Maxa Kolonko. 

Jednocześnie zawiadomiliśmy PKW że dokumentacja papierowa została wysłana do PKW pocztą w dn. 16 marca ( dowody wysłania z potwierdzeniem nadania  od wszystkich członków naszego Komitetu- załącznik 3 ).

Ponieważ – jak stwierdzamy we wstępie tego listu – kandydat naszego ruchu #R , Max Kolonko łączy wielomilionową Polonię, a członkowie naszego Komitetu znajdują się również poza granicami kraju- samo wysłanie dokumentacji drogą pocztową w warunkach panującej pandemii wirusa COVID 19 było niezmiernie trudne.

Np. pełnomocnik Komitetu zastała pocztę zamknięta z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek pocztowych.  Szczęśliwie ulicą przejeżdżał kurier pocztowy który przesyłkę odebrał. W Nowym Yorku wprowadzone są blokady na ulicach, przemieszczanie się pojazdów i ludzi z uwagi na rozporządzenia władz stanowych i miejskich o kwarantannie całych sektorów miast jest ograniczone do niezbędnego minimum.  Wyjaśnianie przedstawicielowi władzy amerykańskiej że podróżuje się w celu złożenia listu do konsulatu czy placówki pocztowej wywołuje konsternację i zdumienie, w jakim kraju w epoce szalejącej pandemii władza pozwala na tak nonszalanckie traktowanie zdrowia i życia obywateli. 

Tymczasem w uzasadnieniu decyzji PKW o nie zaakceptowaniu naszego wniosku o rejestrację Komitetu kandydata na Prezydenta Maxa Kolonko czytamy że “przepisy prawa wyborczego nie przewidują możliwości dokonywania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w formie elektronicznej”. 

Nie jest to prawda. Art 9 par.1 Kodeksu wyborczego  nie wyklucza złożenia zawiadomienia drogą elektroniczną, e-mailem: “Zawiadomienie (PKW)(…) może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone PKW (np. pocztą) “.

Pozostałe argumenty PKW o niespełnieniu w dostarczonej dokumentacji warunków formalnych –  brak podkreśleń, itp. Są czysto techniczne w naturze i wymagają jedynie uzupełnienia, co pragniemy niezwłocznie zrobić również drogą elektroniczną. Adres Komitetu znajduje się w oświadczeniu o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Polski Maxa Kolonko ( załącznik nr 2 do zawiadomienia o utworzeniu KW ) 

Również ten list kierujemy do Najwyższego Sądu pocztą elektroniczną, kopię wysyłamy w wersji papierowej. Jest tak bowiem bezpiecznie dla zdrowia przedstawicieli Sądu Najwyższego. 

Każda koperta, która do Państwa trafia, przechodzi w drodze pocztowej przez ręce wielu osób. Jeśli choć jedna osoba w tym łańcuchu jest zarażona wirusem, przez 24 godziny śmiertelny wirus może utrzymywać obecność na jej powierzchni listu i koperty zarażając drogą pocztową państwowe urzędy, sądy i inne organy administracji państwowej, a w dalszej kolejności – sam Rząd. 

Tym bardziej zdumiewa nas nieroztropność Prezydenta Dudy który dotąd nie podjął żadnej decyzji nie tylko w kwestii zbiórek podpisów prowadzonych przez Jego zwolenników i kontrkandydatów w prezydenckich wyborach ale także w kwestii przeprowadzenia samej debaty prezydenckiej, która powinna odbywać się przecież w sterylnych i bezpiecznych dla zdrowia jej uczestników warunkach. 

Wysoki Sądzie,

W IV Republice Polskiej, o którą ruch #R Revolution walczy, sędziów wybierać będzie Naród. 

Naród wybierać będzie spośród Was przyszłych Sędziów, mężów zaufania, ludzi mądrych, dociążonych wiedzą i doświadczonych życiem, ludzi, którzy za często nieadekwatnym archaicznym paragrafem urzędnika widzą życie zwykłego obywatela. 

W warunkach kataklizmów, pandemii, innych nieszczęść dotykających życie ludzkie to Wy, sędziowie jesteście  tymi obrońcami Narodu którzy czuwają nad ochroną praw obywatelskich ograniczonych tymi zdarzeniami.

My członkowie ruchu patriotycznego #R Revolution za elektronicznym czy papierowym wnioskiem  o rejestrację Komitetu naszego kandydata na Prezydenta Maxa Kolonko – widzimy młodych ludzi, późniejszych ojców i matki polskiego Narodu, kto wie, może przyszłych Sędziów czy Prezydentów, którzy w nie mających precedensu warunkach światowej pandemii usiłują uczestniczyć w prezydenckich wyborach. 

Kataklizm zdrowia publicznego jaką jest postępująca pandemia, ogranicza prawa obywateli. Zadaniem każdego aparatu władzy jest działanie dla dobra publicznego niwelujące jej skutki. Odrzucenie przez PKW wniosku o utworzenie naszego komitetu z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych jest bezzasadne. 

Wymogi formalne dotyczą sytuacji niekryzysowych. PKW nie dysponuje wariantami demokratycznego przeprowadzenia wyborów w warunkach kryzysowych z jakimi mamy do czynienia obecnie. Powoduje to sytuację, w której to politycy przez swoją bierność, a wręcz widoczna niechęć do zmiany istniejących przepisów w warunkach zagrożenia zdrowia publicznego ograniczają podstawowe prawa obywateli jakimi są prawa do czynnego i biernego uczestnictwa  w wyborach gwarantowane postanowieniami Karty Paryskiej, którą Polska podpisała w 1990 roku. 

Z powyższych powodów prosimy Wysoki Sąd o uwzględnienie powyższych uwag i uznania naszego wniosku o utworzenie komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Maxa Kolonko. 

Z poważaniem 

Karolina Sorn

Pełnomocnik Wyborczy KW 

pelnomocnikwyborczy@r-us.com 

Mariusz Max Kolonko

Kandydat na Prezydenta Polski


Załączniki: 

1 – Decyzja PKW

2 – pakiet dokumentów rejestracyjnych

3 – dowody wysłania pełnomocnictw z potwierdzeniem nadania  od           wszystkich członków naszego Komitetu

4 – List do PKW

5- Post TT zawieszający zbiórki podpisów