I. Niniejszym, na podstawie załączonego i opłaconego pełnomocnictwa, wnoszę :

  1. o zasądzenie od pozwanej „Wykop sp. z o.o.” w Poznaniu na rzecz powoda Mariusza Max Kolonko zam. w USA kwoty 200.000 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 04.05.2020 r. (poniedziałek) do dnia zapłaty,
  2. wnoszę o nakazanie pozwanemu do przekazania powodowi danych i adresów osób łamiących prawo autorskie oraz naruszających dobra osobiste powoda wymienionych w zał. nr 3 do wezwania 26.03.2020 r., a to użytkowników kryjących się pod „nickami”
FRAGMENT POZWU SADOWEGO PRZECIWKO WYKOP.PL